top of page
Business Meeting at a Cafe

תקנון האתר

תקנון אתר "מרכז בשבילך"

תנאי שימוש,  הוראות, הגבלות ואחריות

ברוכות הבאות לאתר "מרכז בשבילך" מיוזמת עמותת בת קול בשיתוף עם המשרד לשוויון חברתי בכתובת https://www.your-way.info/ (להלן: "האתר"), אנחנו מאד שמחות שהגעתן אלינו ! לפני שנצלול לדברים החשובים באמת, נבקש להביא בפניכן את תקנון השימוש באתר  ולבקש הסכמתכן לתנאים אלו, שמהווים תנאי לשימוש באתר ובשירותים המוצעים בו – לכן על מנת להמשיך ולגלוש תידרשו להצהיר על הסכמתכן באמצעות אישור בתיבה המיועדת בסופו של התקנון (להלן: "התקנון").

 

 1. יובהר כי השימוש באתר ובשירותים המוצעים בו, הינו בכפוף לתנאים המפורטים להלן.

 2. האתר מופעל על ידי עמותת בת קול - נשים דתיות לסביות ביסקסואליות טרנסג'נדריות וקוויריות, עמותה רשומה שמספרה 580534493 (לעיל ולהלן: "הארגון"  או "מפעיל האתר") במסגרת מיזם משותף עם המשרד לשוויון חברתי (להלן :"המשרד") ומטרתו הפעלת  תכנית לתמיכה באמצעות מסגרת מקוונת אינטרנטית ואמצעים אחרים לשם תמיכה בנשים לטב"קיות (לסביות, טרנסג'נדריות, ביסקסואליות וקוויריות) מקרב החברה הדתית.

 3. למען הסר ספק בכל מקום בו מפורטת העדר אחריות מפעיל האתר ו/או המשרד, הכוונה גם להעדר אחריותם של עובדיו, מנהליו, בעליו והפועלים מכוחו או בשמו של מפעיל האתר ו/או המשרד. בכל מקרה הפעלת האתר באופן שוטף נעשית על ידי המפעיל ולגולשת לא יהיו כל טענות ביחס למשרד לעניין טיב ואיכות הנתונים ו/או קישורים ו/או שירות המוצעים באתר.

 4. אתר זה נועד לשימוש אישי פרטי בלבד של הגולשת  ולא נועד לצרכי פרסום או לשימושים מסחריים אחרים.

 5. עצם השימוש באתר ו/או במידע המצוי בו יהווה הסכמה ללא סייג לאמור בתקנון.

 6.  מובהר כי האתר ותכניו מיועדים לגולשות בגירות שגילן 18 ומעלה. ככל שהגולשת  הינה קטינה  – תנאי השימוש להלן יחולו גם על קטינות בהתאם לאחריותן לפי דין, לכל נזק שיגרם עקב הפרת תנאים אלו. מובהר כי  מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות להתנות את מתן שירותי הייעוץ, כולם או חלקם,  בהמצאת מידע ו/או אסמכתאות ביחס להסכמה הנדרשת לשירות ו/או לגיל  הגולשת והוא רשאי, בהתאם לשיקול דעתו המלא, שלא להעמיד שירות ככל שלא סבר כי הוצגו הנתונים כנדרש.

 7.  מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות לעדכן את התקנון , מעת לעת, לפי שיקול דעתו, וללא צורך במסירת הודעה מראש. תוקפו של השינוי יחול מרגע פרסומו. בכל כניסה לאתר, ניתן יהיה לקרוא את תנאי השימוש בגרסתם העדכנית ביותר.

 

א. כללי

 

 1. תכני האתר מונגשים לגולשת בצורה חופשית וללא תשלום ואין בעיון או בשימוש בו משום יצירת כל הסכם ו/או כל התחייבות בין המשתמשת לבין מפעיל האתר ו/או המשרד ו/או מי מטעמם.

 2. חלק מהתכנים, המודעות, הצילומים והטקסטים וכיוב' (להלן: "מידע" או "התכנים") הכלולים באתר, נמסרו על ידי צדדים שלישיים (כגון, יועצים, מטפלים, רבנים, עו"ס, וכיוב') ומטרתם לרכז ולסייע לגולשות במתן מידע כללי והם אינם מחליפים, מוסיפים או גורעים ממידע ספציפי ו/או פרטני ו/או מוסדי ו/או מהוראות כל דין. המידע כפוף לשינויים ועדכונים מעת לעת , כפי שהם יועלו על ידי הצדדים השלישים. הגולשות מצהירות כי ידוע וברור להן כי המידע המופיע באתר עשוי להתעדכן מעת לעת ועל כן אין להסתמך על מידע ישן ו/או מידע שאינו עדכני. מפעיל האתר ו/או המשרד לשוויון חברתי ומי מטעמו לא מתחייבים ביחס להתאמת המידע לצרכי המשתמשת וכן לא יהיו אחראיים למידת הדיוק או לנכונות תוכנו. בכל מקרה של סתירה בין הוראות החוק לבין המידע המופיע באתר- יחייבו אך ורק הוראות החוק.

 3. המשתמשות באתר מחויבות לפעול בהתאם להוראות כל דין, בכלל זה חוק איסור לשון הרע, חוק הגנת הפרטיות, חוק זכויות יוצרים, בתום לב, תוך אחריות אישית שלא להפר את החוק. אין להכניס לאתר תכנים המהווים הפרה של זכויות יוצרים, לשון הרע, הוצאת דיבה, או הפרה של כל דין אחר, לרבות גילויים של מידע המוגן בזכויות יוצרים, מסמכים פרטיים המוגנים על ידי חוק הגנת הפרטיות, מדגמים, פטנטים, סודות מסחריים, סימני מסחר וכיוב'.

 4. חלק מהמידע והתכנים המופיעים באתר (כגון שאלות ותשובות בפורום) מועלים על ידי צדדים שלישיים שאינם בשליטת מפעיל האתר או באחריותו ואינם בשליטת המשרד לשוויון חברתי ומי מטעמו.  מפעיל האתר ו/או המשרד לשוויון חברתי לא יהיו אחראים להפרה של דיני הקניין הרוחני, בכלל זאת לא להפרות זכויות יוצרים, וכן לא לעוולות צרכניות לפי חוק הגנת הצרכן או ללשון הרע, הוצאת דיבה, פגיעה בפרטיות, או הפרה של כל דין אחר, לרבות לא בשל גילוי של מידע אישי או חשיפת עניינים הנוגעים לצנעת הפרט בידי אותם צדדים שלישיים.

 5. מובהר כי מפעיל האתר מעודד את חופש הביטוי ואת קיומו של דיון פתוח באתר. יחד עם זאת, על מנת לאפשר את קיומו של שיח מכבד וענייני רשאי מפעיל האתר לבדוק מעת לעת את התכנים הללו לפני ו/או אחרי פרסומם וכן לא לאשר את פרסומם או להסירם  והכל בהתאם לשיקול דעתו המלא וללא חובת נימוק בדיקות כאלה עשויות להיעשות על-ידי מפעיל האתר באופן מדגמי, אך ורק כדי לנסות למנוע פרסום תכנים שהם בלתי חוקיים, פוגעניים על פניהם, או שאינם הולמים את רוחו של האתר כל זאת בלא צורך בהפעלת שיקול דעת משפטי. בכל מקרה, ומבלי לגרוע מהאמור, תוכלו לפנות למפעיל האתר בכתובת  המייל : Info@your-way.info, בבקשה להסיר תכנים פוגעניים או שלא עומדים בדרישות הדין שהתפרסמו בידי צדדים שלישיים ומפעיל האתר רשאי להסיר את התכנים מושא הפנייה הכל לפי שיקול דעתו המוחלט ומבלי להפעיל שיקול דעת משפטי.

 6. יובהר כי שימוש לא ראוי שיעשה על ידי גולשת במידע ובתכנים בניגוד לתנאי השימוש עלול להוות הפרת זכויות יוצרים ו/או כל זכות אחרת של מפעיל האתר או של צדדים שלישיים.

 7. האפשרות המוענקת למשתמשות להעתיק תכנים מסוימים מתוך האתר, לרבות נתונים או מידע המשולב במסגרת הפורום, מוגבלת לפרטים אשר צוין לגביהם במפורש שניתן לעשות כן ובהתאם לתנאי השימוש שצוינו. אפשרות זו הינה בבחינת רשות לשימוש עצמי ופרטי, שלא לצורכי שיווק, פרסום או מסחר.   

 8. הנך מקנה בזאת למפעיל האתר רישיון שימוש בלתי חוזר ומוחלט לעשות כל פעולה בתכנים שיועלו על ידך ומקנה למשתמשות אחרות באתר, רישיון לצפות בתכנים אלו ללא כל תשלום וללא כל צורך בהסכמה, תמלוג או רישיון. הנך פוטרת את מפעיל האתר ו/או המשרד לשוויון חברתי ומי מטעמו מכל תביעה על עשיית יצירה נגזרת, שימוש נוסף או כל שינוי של פרטי המידע.

ב. מדיניות פרטיות

 

 1. גולשות מתבקשות שלא להשאיר פרטים מזהים של המשתמשת באתר וכל אזכור מזהה של המשתמשת באתר הינו על אחריותה בלבד.

 2. בכל מקרה ולמען הסר ספק, אנו מתחייבים כי פרטייך האישיים המזהים, לא ישמרו על ידי הארגון במסגרת האתר.  

 3. רישום וסליקה לצורך תשלום בעבור שירותים שיוצעו באתר, יתבצעו אך ורק באמצעות פנייה  באמצעות כניסה לעמוד מכירה של מערכת הסליקה החיצונית "סאמיט" ולא דרך האתר.

 4. אין להקליט או לפרסם הקלטה של שיחה עם יועץ/ת, רב/ה, מטפל/ת או כל מתנדב/ת מטעם מפעיל האתר, בלא לקבל הסכמתו/ה של המשוחח מראש, להקלטה ו לפרסומה של ההקלטה.

 5. מפעיל האתר רשאי למנוע מכל אדם להשתמש באתר, באופן זמני או לצמיתות על פי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים:
  א. ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או הפרת הוראות הדין;
  ב. הפרת תנאי מתנאי תקנון זה;
  ג. מסירת פרטים שגויים במתכוון;
  ד. ביצוע פעולה העלולה לפגוע בפעילותו התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג’ כלשהו;

 6. מפעיל האתר רשאי לאסוף וכן לעשות שימוש במידע שנמסר על ידך במועד ההרשמה ו/או במידע אשר הצטבר אודותיך, לרבות במהלך השימוש באתר, על מנת לשפר, להעשיר או לשנות את האתר, וכן על מנת לעדכן אתכם באשר לשירותים המוצעים על ידי מפעיל האתר, לרבות מידע בדבר אירועים, כנסים, מפגשים, קבוצות תמיכה, משלוח שאלונים, סקרים ומאמרים. בנוסף, רשאי מפעיל האתר לעשות שימוש במידע למטרות שיווקיות וסטטיסטיות, לצרכיו הבלעדיים. מובהר ומוסכם עליכם כי בעת שימוש ו/או רישום לאתר, יהיה רשאי מפעיל האתר לשתול במחשבכם קבצים המאפשרים למפעיל האתר לזהות את הגולש בעת הגלישה (Cookies). הסרת קבצים אלו תיעשה באמצעות הדפדפן בו הנך משתמשת ועל פי הוראות יצרן הדפדפן.

 7. הארגון לא יעשה  שימוש ב אמצעי התשלום שמסרת לאתר הסליקה החיצוני וככלל גם לא ישמור מספר הטלפון שלך במאגריו ורישומיו לרבות באתר.  למרות האמור לעיל, הארגון יהא רשאי להעביר את שמך ואת מספר הטלפון שלך (ככל שנמסרו על ידך דרך מערכת תיאום הפגישות הקלנדלי) לצד שלישי, לרבות לרשויות אכיפת החוק במדינה, במקרים בהם ישנו חשש ממשי כי משתמשת ביצעה או עומדת לבצע, מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בצדדים שלישיים כלשהם (כגון קטין או חסר ישע) או בעצמה, או אם התקבל בידי הארגון צו שיפוטי המורה לו למסור את פרטי המשתמשת לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים שיתנהלו בינך לבין מפעיל האתר

ג. זכויות יוצרים קניין רוחני

 1. זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, בשירותים המוצעים ובמידע הכלול בו הינם בבעלות  מפעיל האתר ו/או בבעלותו של המשרד לשוויון חברתי ו/או בבעלותם של צדדים שלישיים, שהרשו למפעיל האתר להשתמש בהם במסגרת האתר, לפי העניין.

 2. האתר עשוי לכלול במסגרת השירותים המוצעים בו, מידע שמקורו והבעלות בזכויות בו נתונות למשרד לשוויון חברתי ובכלל זה בהתייחס לכל  טקסט, תמונות, איורים, קטעי צליל, קטעי וידיאו, גרפיקה (להלן: החומר המוגן), אלא אם כן נקבע באופן מפורש כי זכויות היוצרים בחומר המוגן שייכות לגורם אחר. המשתמשת רשאית לעשות "שימוש הוגן" במידע מוגן זה, לפי הכללים הקבועים בדין.

 3. המצטט מתוך התכנים באתר חייב לציין את המקור לציטוט/ים. אסור לעשות בחומר כל סילוף פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה פוגענית ביצירה העלולה לפגוע בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו. אין להעתיק, להפיץ, לשדר או לפרסם המידע בכל מקום, פורמט או זמן, ובכל אמצעי המדיה על סוגיה (רדיו, טלוויזיה, עיתונות וכו') לרבות אמצעים דיגיטליים, ללא הסכמה מראש ובכתב של בעלי הזכויות במידע. אין לעשות כל שימוש מסחרי באתר, במאגר או במידע הכלול  בו.

 4. יש להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה – סימון זכויות היוצרים ©, או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש.

 5. בכל שימוש במידע הנך נדרשת ליתן קרדיט מתאים לבעלי המידע ולמפעיל האתר וכן למשרד לשוויון חברתי והרשות לקידום מעמד האישה ככל שצוין מפורשות כי המשרד לשוויון חברתי ו/או מי מטעמו  הוא בעל הזכות במידע, יש לעשות זאת וזאת בצורה ברורה ובולטת. בכל מקום שהדבר אפשרי יש להוסיף הפנייה או קישור לאתר.

 6. מפעיל האתר עושה כל מאמץ למנוע הפרות זכויות ובמידה ויתגלה כי בוצעה הפרה יעשה מאמץ מיידי להסיר המידע המפר מיד עם פניית בעלי הזכויות במידע. אתם מוזמנים לפנות אלינו ולבקש לחדול מהשימוש באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני:  Info@your-way.info_

ד. קישורים

 

 1. באתר נמצאים קישורים (links) או הפניות לאתרים אחרים אשר אינם בבעלות מפעיל האתר ו/או המשרד לשוויון חברתי ומי מטעמו ושנועדו לנוחיות המשתמשות בלבד ומאפשרים למצוא תכנים המתפרסמים ברשת האינטרנט, לרבות באתר של המשרד לשיווין חברתי.

 2. התכנים באתרים האחרים אינם מתפרסמים על ידי מפעיל האתר או מטעמו  ו/או המשרד לשוויון חברתי ומי מטעמו והם אינם אחראים, שולטים או מפקחים עליהם. העובדה שהאתר מקשר לתכנים אלה אינה מעידה על הסכמה לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי התכנים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בתפעולם.

 3. מפעיל האתר עושה כמיטב יכולתו שההפניות יהיו לאתרים ראויים בלבד אבל יתכן שתמצאו שתכנים אלה אינם הולמים את צרכיכן, או שאתן מתנגדות לתוכנם, או שהנכן סבורות כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. מפעיל האתר ו/או המשרד לשוויון חברתי ומי מטעמו (למעט חומרים שצוין ממפורשות כי שייכים לו) אינם אחראים לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינם אחראים לכל נזק שייגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

 4. ההוראות שלהלן תחולנה על השימוש בקישורים אלו, ואין בהן כדי לגרוע משאר הוראות תנאי השימוש. לעניין קישורים לאתרים חיצונים, אם לא צוין אחרת באתר זה, אין בין מפעיל האתר ו/או המשרד לשוויון חברתי ומי מטעמו לבין בעלי אתרי צד ג' יחסים משפטיים או מסחריים, אין למפעיל האתר ו/או המשרד לשוויון חברתי ומי מטעמו כל שליטה או זכות בחומר הנמצא באתרים אלו ואין הוא אחראי לתוכן החומר הנמצא באתרי צד ג'.

 5. באחריות המשתמשת, לפנות לכל אחד מאנשי המקצוע בהתאם לתחום מומחיותו, כפי שזה מפורסם באתר, בהתאם לצרכיה ולפי שיקול דעתה המלא. מפעיל האתר לא יהיה אחראי לכל נזק (ישיר או עקיף), הפסד, עגמת נפש והוצאות שייגרמו לגולשות ו/או לצדדים שלישיים כלשהם בעקבות שימוש או הסתמכות על כל תוכן, מידע, נתון, מצג, תמונה, וידאו, אודיו, פרסומת, מוצר, שירות, טיפול וכו' המופעים באתר. כל הסתמכות כאמור נעשית על-פי שיקול דעתה ואחריותה הבלעדית של הגולשת באתר.

 6. האתר אינו צד להתקשרות בין גורמים המציעים שירות בתשלום לגולשות והוא פועל אך ורק על מנת לקשר בין הגולשות למציעי תמיכה, בתשלום או לאו, כאשר האתר משמש כפלטפורמה מקוונת בלבד המתווכת בין גולשות לגורמים מתוכים ומייעצים. לפיכך, כל האחריות לשירותים המוצעים בתשלום, לרבות תכונותיהם, אופן אספקתם והתשלום בגינם חלה על צד ג' המספק אותם ועליהם בלבד.

 7. האחריות לשירותים המוצעים באתר תחול על הגורמים המעניקים אותם ואין ולא תהיה לגולשות כל טענה ו/או דרישה כלפי מפעיל האתר בכל עניין הנוגע לשירות הניתן על ידי המטפל.

 8. אנו ממליצים לגולשות  באתר לנהוג בזהירות, ולקרוא בעיון את המידע המוצג באתר ובכלל זה את המידע ביחס לשירות עצמו, תיאורו והתאמתו לצרכיהן.

 9. מפעיל האתר ו/או המשרד לשוויון חברתי ומי מטעמו אינם מתחייבים כי הקישורים שיימצאו באתר יהיו תקינים תמיד ויובילו אתכן לאתר אינטרנט פעיל, וכן רשאי מפעיל האתר, להסיר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכל, לפי שיקול דעתו המוחלט.

 10. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מפעיל האתר ו/או המשרד לשוויון חברתי ומי מטעמו אינם אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם למשתמשות כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופעים באתרים אליהם תגענה באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיים באתר.

ה. העדר אחריות

 1. השרות מוצע כמות שהוא , "As Is", ומפעיל האתר ו/או המשרד לשוויון חברתי ומי מטעמו אינם נושאים באחריות לגבי השירות ו/או להתאמת השירות לצורכי המשתמשות, לתכונותיהן, יכולותיהן, או אי יכולותיהן או מגבלותיהן לגבי השימוש.

 2. כמו כן ייתכנו שגיאות, סתירות או אי התאמות וכיוצ"ב, אין מפעיל האתר ו/או המשרד לשוויון חברתי אחראים לכל נזק שייגרם בשל הסתמכות על המידע.

 3. האחריות בגין השימוש באתר ומאגרי המידע של מפעיל האתר, מוטלת על המשתמשת בלבד.

 4. מפעיל האתר מאבטח את המידע באתר באמצעות מערכות לאבטחת מידע ברמת רישוי ושירות מותאמים לשיפור מקסימלי בשירותי האבטחה. מפעיל האתר פועל באופן קבוע על מנת לשמור ככל הניתן על  היבטי אבטחת המידע והפרטיות ולהעמידם בהתאם לדרישות הוראות הדין ותקני אבטחת המידע , והגנת הסייבר על נכסי המידע באתר ותוך  הקפדה על רציפות השירותים אותם מספק מפעיל האתר וזאת בהתאם למערכות אבטחת המידע שהוא מעמיד לטובת העניין. ככל שמי מהגולשות מעוניינת במידע אודות מערכות האבטחה ניתן לפנות לקבלת מידע במייל Info@your-way.info.

 5. מפעיל האתר ו/או המשרד לשוויון חברתי ומי מטעמו אינם מתחייבים שהשירות הניתן באתר יינתן כסדרו, ללא הפסקות והפרעות ו/או יהא חסין מפני גישה לא חוקית, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל מפעיל האתר או מי מספקיו.

 6. מפעיל האתר ו/או המשרד לשוויון חברתי לא יישאו באחריות לכל נזק שנגרם למשתמשת או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש בשירות, לרבות נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות השירות או הופעלו כתוצאה מהשימוש בשירותים, והמשתמשת בלבד תישא באחריות לאופן שבו היא עושה שימוש בשירותים ו/או באתר. האמור לעיל לא יחול על מפעיל האתר במקרה של פגיעה, הפסד, אובדן או נזק שהם תוצאה של רשלנות או מחדל בגין הוראה שנקבע לגביה בפסק דין חלוט כי מפעיל האתר יישא באחריות מלאה ו/או חלקית בגינה ובמקרה זה תחול על מפעיל האתר והמשרד האחריות על פי דין.

 7. מפעיל האתר ו/או המשרד לשוויון חברתי ומי מטעמו לא יישאו בכל אחריות לפרסומים של צדדים שלישיים כתוצאה מפרסום תכנים באתר, לרבות לא לפרסומים או למידע או לתכנים המופיעים במנועי חיפוש כגון גוגל, בינג' וכיוב' ובכלל זאת לא יהיו אחראים להסרת תכנים שפורסמו באתרים אלו (כגון אינדקס מנוע החיפוש).

 8. כל משתמשת ו/או גורם המבצעת פעולה במסגרת האתר מודעת לכך כי טענות, דרישות או תביעות הקשורות בהפרת התחייבויות מפעיל האתר ומי מטעמו  על פי תקנון זה וכללי ההשתתפות בו, יופנו בלעדית למפעיל האתר או למי מטעמו וכי המשרד לשוויון חברתי ו/או מי מטעמו, לא יהיה יישא באחריות בשום מקרה, לכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, הפסד, הוצאה, אבדן וכיוב' שנגרמו למשתמש/ת או לצד שלישי  לרבות אך לא רק נזק בגין שימוש באתר או ביצוע כל פעולה במסגרתו.

ו. שינויים באתר והפסקת השירות

 

 1. מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות לבצע כל שינוי באתר לרבות מבנה האתר, השירותים המוצעים בו, תוכנם, היקפם וזמינותם, קישורים וכל שינוי אחר כפי שתימצאלנכון, בהתאם להחלטתו הבלעדית וללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת על כך באתר.

 2. לא תהיה למשתמשת כל טענה או תביעה כלפי מפעיל האתר ו/או כלפי המשרד לשוויון חברתי ומי מטעמו בגין ביצוע שינויים כאמור, או עקב תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

 3. מפעיל האתר רשאי להחליט בכפוף לתנאי הסכם ההתקשרות עם למשרד לשוויון חברתי  להוריד את האתר ולהפסיק לספק את השירותים באמצעותו ולגולשת לא תהייה כל טענה בקשר לכך.

ח. דין ומקום שיפוט

 

 1. על השימוש באתר ומאגרי המידע יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מתקנון שימוש זה או מהשימוש באתר ומאגרי המידע הנו בבתי המשפט המוסמכים בעיר ירושלים ולהם בלבד.

 2. בכל שאלה הנוגעת לשימוש באתר תוכלו לפנות אלינו באמצעות טופס "צרו קשר".

 3. אנו מאחלות לכן שימוש מועיל ויעיל בשירותים המוצעים באתר. נשמח לקבל תגובות והערות בכתובת : Info@your-way.info.

bottom of page